• Ustanovljeno 1920

  • Ustanovljeno 1920

POLITIKA KAKOVOSTI

V podjetju Livarna TITAN d.o.o. smo zavezani h kakovosti. S politiko kakovosti so seznanjeni
vsi zaposleni, jo razumejo, izvajajo in vzdržujejo na vseh nivojih podjetja.
Celovita kakovost poslovanja in s tem povezano zadovoljstvo naročnikov je temeljno vodilo
poslovanja podjetja, ki izhaja iz poslanstva podjetja:

»S prizadevanjem za kakovost in varnost izdelkov zadovoljujemo potrebe in
pričakovanja naših odjemalcev, zaposlenih in ostalih ključnih deležnikov.
Z nenehnim optimiranjem poslovnih procesov uresničujemo družbeno odgovorno ravnanje,
varovanje okolja, zdravje in izobraževanje zaposlenih«.

V podjetju Livarna Titan d.o.o. si s prizadevanjem za kakovost izdelkov ter profesionalnostjo
pri vseh nalogah prizadevamo ostati zaupanja vreden partner naših deležnikov. Svojo
konkurenčno prednost želimo obdržati in povečevati z nenehnih ugotavljanjem spreminjajočih
se potreb kupcev po novih izdelkih. Zato smo sistem kakovosti zasnovali na zahtevi
mednarodnega standarda ISO 9001:2015. Pri uresničevanju politike kakovosti nas vodi naša
razvojna usmeritev v svetovno priznano podjetje, ki zmore s kakovostnimi in tehnološko
dovršenimi izdelki zadovoljevati potrebe odjemalcev, slediti njihovim zahtevam in s tem
ohranjati svojo konkurenčno prednost. Naše delovanje izhaja iz osnovnih vrednot podjetja:

T – tradicija
I – inovativnost
T – tekmovalnost
A – ambicije
N – nagrajevanje

Svoje poslanstvo in politiko kakovosti uresničujemo:

• z izpolnjevanjem in preseganjem pričakovanj naših odjemalcev in porabnikov,
• s proizvodnjo tehnološko dovršenih in varnih livarskih izdelkov,
• z nenehnim spremljanjem trendov na področju livarske industrije in težnjo po preseganju
naše konkurence,
• z doslednim upoštevanjem zakonodaje,
• s takšno organizacijo, tehnologijo in nenehnim posodabljanjem ter avtomatizacijo in
varovanjem proizvodnje, ki omogoča vzdrževanje stalne kakovosti in varnosti
proizvodov, nenehno izboljševanje izdelkov, njihovo cenovno konkurenčnost,
• s spremljanjem in zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje,
• s trajnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, z ustvarjanjem stimulativnega
delovnega okolja, s skrbjo za zdravje in varnost zaposlenih in razvijanjem takšnih
medsebojnih odnosov, ki ustvarjajo zadovoljstvo med zaposlenimi in s tem podpirajo
kakovost,
• z razvijanjem partnerskih odnosov z našimi dobavitelji in kupci,
• s povečevanjem učinkovitosti in kakovosti poslovanja, s čimer izpolnjujemo tudi pričakovanja
lastnikov družbe in omogočamo stalnost zaposlitve našim sodelavcem,
• z zavedanjem o svoji družbeni vlogi stabilnega podjetja in s premišljenim usmerjanjem donacij
in sponzorstev vplivamo tudi na zadovoljstvo širšega družbenega okolja

V podjetju smo oblikovali poslanstvo, vizijo, vrednote in strateške cilje, ki so
osnova za opredelitev konkretnih merljivih ciljev za tekoče leto. Z njimi
seznanjamo zaposlene na njim razumljiv način preko sestankov, objav na oglasnih
deskah, preko internega glasila in preko vodij organizacijskih enot.
Kakovost zagotavljamo v vseh fazah našega poslovnega procesa. Vsi sodelavci
podjetja prispevajo s svojim delom k uresničitvi politike kakovosti. Vsak zaposlen
na delovnem mestu odgovarja za kakovost svojega dela. Posebno pozornost
namenjamo izboljšanju kakovosti in znižanju stroškov poslovanja. Če navkljub
vsem ukrepom za zmanjševanje napak nastopijo težave, jih sistematično in sproti
odpravimo. Stanje na področju kakovosti redno spremljamo na notranjih presojah
in vodstvenih pregledih.

Osnovni cilji politike kakovosti, ki smo si jih postavili v naši družbi so:

• proizvodnja kakovostnih in varnih izdelkov
• zagotavljanje kakovostnih storitev pri trženju izdelkov
• zagotavljanje kakovostnih poslovnih procesov na vseh področjih poslovanja podjetja
• nenehno izboljševanje vseh poslovnih procesov
Navedene cilje bomo dosegli z doslednim izpolnjevanjem postopkov in pravil, ki
so zapisani v našem Poslovniku kakovosti. Zato so vsi zaposleni v podjetju dolžni
poznati in izvajati predpisane in s poslovnikom sprejete postopke za zagotavljanje
kakovosti, hkrati pa sproti vnašati izboljšave in koristne spremembe ter s tem
izboljševati sistem kakovosti podjetja.

Vodstvo aktivno podpira, nadzira in spremlja učinkovitost izvajanja sistema
kakovosti.

©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič